Prosedyre

Den første kontakten med oss kommer via skole, omsorgsbolig, kommune, NAV eller etter direkte henvendelse fra jobbsøkere.
Formell innsøkning skjer alltid via NAV.


Dette er en normal prosedyre for de som ansettes hos oss:

  1. Søker og evt. primærkontakt/foresatt møter til samtale/intervju hos oss samt at vi presenterer bedriften og aktuelle arbeidsoppgaver. Vi fyller ut søknadsskjema sammen.
  2. Bedriften vurderer om søker er egnet og gir tilbakemelding på dette.
  3. Dersom bedriften er åpen for ansettelse fyller søker ut søknadsskjema NAV 76-13.03. Bedriften sender dette til NAV som avgjør om ansettelse er aktuelt.
  4. Oppstart med gjennomgang av håndbok og aktuelle skjemaer. Omvisning på bedriften og presentasjon av øvrige arbeidstakere. Det gis tett oppfølging av arbeidsleder i starten og daglige samtaler i forhold til innkjøring og tilpasning.
  5. Første medarbeidersamtale med aktivitetsplan etter ca. 4 uker. Deretter medarbeidersamtaler hver 12. måned.
  6. Statusrapport sendes NAV etter 6 måneder og deretter hver 12. måned.
  7. Arbeidsleder skriver sluttrapport til NAV samt sluttattest som gjennomgås med arbeidstakeren ved eventuell fratreden.
  8. Tilbakelevering av klær og evt. annet utstyr.